Asfaldi geosünteedid

 

Asfaldi geosünteetidena mõeldakse materjale, mis paigaldatakse kokkupuutesse asfaltbetooniga kahe asfaltkihi vahele. Materjale on väga erinevaid ja ei pruugi tingimata olla võrkudena, vaid ka lihtsalt tekstiilina.

Puhas geotekstiil või ka geotekstiil asfaldigeovõrgu küljes tekitab kahe asfaltkihi vahel bituumeniga immutatult veekindla membraani, mis takistab vee läbitungimist alumistesse kihtidesse. Tänu sellele paraneb veerežiim, mis muudab olukorda katendile soodsamaks. Väheneb külmakerkeoht, kuna külmumistsooni ei jõua vett enam ülaltpoolt. Samuti on takistatud vee ligipääs katendis paiknevatesse niiskustundlikesse materjalidesse, mistõttu suureneb kaudselt kogu tee kandevõime.

Asfaldigeovõrk takistab eelkõige peegelduspragude ilmumise uue asfaltkatte peale. Põikpraod teede katetel on reeglina põhjustaud temperatuurimuutustest, mis mõjutavad negatiivselt väheelastset katet või alust (vananenud asfaltbetoon, tsementbetoon, tsemendi või tuhaga stabiliseeritud alused). Ehitades taolisele katendile ülekatet kõrvaldamata temperatuuritundlikke materjale ilmnevad põikpraod mõne aasta pärast uuesti katte pinnale. Põhjus on selles, et uus ülekate ei kõrvalda liikumisi aluses, kuid olles piisavalt elastne suudab ta seda mingi aja jooksul kompenseerida. Asfaltbetooni vananedes selle elastsus väheneb ning varsti ilmnevad ka uue katte peale alumisest pinnast lähtuvad peegelduspraod. Lihtsamat öeldes, uue ülekatte tõmbetugevus ei ole piisavalt suur pidamaks vastu temperatuurist tingitud liikumistele. Asfaldivõrgud annavad asfaltkattele oluliselt suurema tõmbetugevuse, mis takistab vanade pragude uuestiilmumise teekattele.

 

Tänu tõmbetugevuse suurenemisele töötab asfaldivõrku sisaldav asfaltkate paremini ka nõrgast alusest tingitud vajumiste ja seetõttu areneva võrkpragunemise vastu. Suurem tõmbetugevus aitab elimineerida või vähendada külmakergetest tekkivaid kahjusid. Uuringud on näidanud, et asfaldivõrgud suurendavad ka asfaltbetooni nihkekindlust vähendades seega roobaste tekkimist.

Kokkuvõtlikult öeldes tõstavad korrektselt valitud ning paigaldatud asfaldigeosünteedid asfaltkatete ja seeläbi ka kogu teekatendi eluiga:

  • vähendavad kattest läbi jõudva (sool)vee hulka;
  • takistavad peegelduspragude jõudmist uue katte pinda;
  • suurendavad asfaltbetooni vastupidavust nõrga kandevõimega aluste vastu;
  • aitavad külmakerkepragude vastu;
  • suurendavad asfaltbetooni nihkekindlust vähendades seeläbi roobaste teket.

Asfaldigeosünteetide valik on väga mitmekesine, sõltudes valmistusmaterjalidest ja nende omadustest ning valmistusviisidest. Lisaks korrektse toote valimisele vastavalt probleemile, on kriitilise tähtsusega ka materjali paigaldamine.

ViaCon Eesti AS nõustab toote valimisel ja paigaldamisel, et teel esinev probleem saaks lahendatud võimalikult optimaalselt.

Vastan küsimustele ja aitan leida sobiva lahenduse.

Stenver Siidirätsep  / müük 
+372 51 21 126
stenver.siidiratsep@viacon.ee

Võta ühendust ˃